VERPLICHTE TRACEERBAARHEIDSPROCEDURE SLOOP


Bij elke omgevingsvergunning waar een sloopopvolgingsplan verplicht is, zal vanaf 1 juli 2022 zal de volledige traceerbaarheidsprocedure van sloopopvolging via een sloopbeheersorganisatie gevolgd moeten worden. Dit zijn niet-residentiele gebouwen vanaf 1.000 m³ en residentieel vanaf 5.000 m³. Tracimat is voorlopig de enige sloopbeheersorganisatie in ons land die dat doet. Hieronder de schematische voorstelling van de procedure.
Traceerbaarheidsprocedure Tracimat
Kostprijs Tracimat is volgens volume en wat wordt aangetroffen in het gebouw, tarieflijst hieronder te raadplegen.
Traceerbaarheidsprocedure Tracimat

Conformiteitsverklaring

Het start met een conformiteitsverklaring door Tracimat van een door ons opgesteld verslag (SOP). Zij kunnen tegen betaling een sloopopvolgingsplan conform verklaren.

Het ingediende sloopopvolgingsplan wordt door Tracimat nagekeken op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Dit gaat van layout, controle deskundige die het heeft opgesteld, nazicht of alle verplichte stalen zijn genomen,…

Een correct opgesteld plan krijgt daarna een 'conformiteitsverklaring'. Deze vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden m.b.t. de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit conformverklaard sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring kan daarna toegevoegd worden aan de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of contractuele documenten.

Start der werken

De aannemer moet dan start der werken melden op hun portaal, de aanvraag tot verwerkingstoelating betalen, en deskundige aanduiden die de werken voor hem zal opvolgen. Na asbestverwijdering dient de deskundige een controlebezoek uit te voeren. Hieronder de checklist dat wij als deskundige moeten invullen, en doorsturen.

Checklist Controlebezoek

Verwerkingstoelating

Na het controlebezoek van deskundige, die verklaard dat asbestverwijdering correct is verlopen en afgesloten is. Dienen wij ons verslag terug door te sturen voorgoedkeuring van Tracimat. Na goedkeuring kan de aannemer een verwerkingstoelating aanvragen om het steenpuin aan Laag Milieu Risicoprofiel naar de breker te voeren.

Sloopattest

Na de sloop dienen we in het bezit te worden gesteld van alle verwerkingsattesten van de afvalstoffen (het afvalstoffenregister), wat wij als deskundige moeten controleren en doorgeven via een eindverslag. Na goedkeuring van het door ons ingevuld eindverslag kan aannemer sloopattest bekomen. Wij als deskundige hebben normaal geen schuld dat sloopattest niet bekomen wordt. Meestal is het door fout van aannemer dat het sloopattest niet bekomen kan worden, bv. geen melding start der werken, geen aanvraag of te late aanvraag tot controlebezoek voor totaalsloop van gebouw, fouten bij uitvoering, geen correcte afvoer van alle afvalstoffen,…

Controleverslag (eindverslag)

Bouwheren zijn vanaf 1 juli verplicht op het einde van de afbraak een sloopattest te komen van hun aannemer, pas dan kan de definitieve oplevering van de afbraak plaatsvinden.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, bereiden we over gans Vlaanderen conformiteitsverklaringen en verwerkingstoelatingen voor. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte